Zekerheid en veiligheid gewaarborgd door : NKID

SCIOS en de Verzekeraar

Sinds 2022 hebben verzekeraars in plaats van een NEN 3140 inspectie een SCIOS scope inspectie als voorwaarde opgenomen.

Regelmatig bereiken ons vragen over de verschillen tussen SCIOS inspecties en de NEN 3140 inspectie van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Het is belangrijk om te weten dat het om 2 eisen gaat: Eisen vanuit de arbowetgeving en eisen vanuit de verzekering.

SCIOS eisen vanuit de verzekering

Een (brand)verzekering is een zakelijke overeenkomst tussen een verzekerde en een verzekeraar. Bij een verzekering horen verzekeringsvoorwaarden waarin eisen gesteld worden aan de verzekerde. Een van de eisen is dat de elektrische installatie vier- of vijfjaarlijks geïnspecteerd dient te worden.

Sinds enkele maanden hebben verzekeraars in plaats van een NEN 3140 inspectie een SCIOS scope inspectie als voorwaarde opgenomen. SCIOS is een keurmerk wat voortgekomen is uit de stookinstallatie wereld. De verschillende onderwerpen (bij SCIOS scopes genoemd) welke betrekking op elektrische veiligheid zijn:

 • Scope 8 Elektrische installaties (wordt soms door verzekeraars geëist)
 • Scope 9 Elektrische arbeidsmiddelen (wordt niet door verzekeraars geëist)
 • Scope 10 Inspectie elektrisch materieel op brandrisico conform NTA 8220 (wordt soms door verzekeraars geëist)

Inhoud SCIOS Scope 8 inspectie

Bij de SCIOS Scope 8 inspectie (de NEN 3140 inspectie is hiervan de basis) worden de verdelers visueel gecontroleerd en wordt kan er optioneel een thermografische inspectie gedaan worden. Daarnaast worden de volgende metingen gedaan:

 • de beschermingsleidingen en hun verbindingen
 • de circuitimpedanties van het stroomstelsel
 • de aardverspreidingsweerstand van aardelektroden
 • de isolatieweerstand van elk gedeelte van de installatie
 • de veilige scheiding van stroomketens
 • de goede werking van aardlekbeveiligingen
 • de goede werking van de veiligheidsketens
 • de deugdelijkheid van de verbindingen

De vaste elektrische installatie wordt steekproefsgewijs zoals beschreven in de NEN 3140 gecontroleerd en doorgemeten. Het betreft de vaste installatie van de verdelers en de achterliggende installatie tot aan de wandcontactdoos en verlichtingsarmatuur. De afwijkingen (gebreken) die worden geconstateerd worden aangemerkt met:

 • Categorie A afwijking: een fout met een hoog risico op letsel en/of schade (direct herstellen).
 • Categorie B afwijking: een fout, waarbij de situatie gevaarlijker wordt wanneer nog één fout optreedt, maar de kans daarop gering is (binnen drie maanden na inspectie herstellen).
 • Categorie C afwijking: schoonheidsfout, de kans op schade en/of letsel, ook op langere termijn, is gering (bij regulier onderhoud herstellen).

Als er afwijkingen zijn geconstateerd, dan kan de opdrachtgever van de inspectie deze laten herstellen door een installateur. In principe volstaat het om een herstelverklaring bij het inspectierapport te voegen.

NKID heeft de juiste papieren, inspecteurs en ervaringen voor het grondig en compleet uitvoeren van de NEN 3140 inspectie. Deze inspectie bestaat o.a. uit metingen, beproevingen en visuele inspecties. Na afronding van de inspectie ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage met onze bevindingen.

De elektrische installatie is misschien wel de meest gebruikte installatie in uw bedrijf. Door de stroom in de installatie ontstaat warmte. Daardoor zetten onderdelen uit en na het uitschakelen krimpen ze weer. Zo ontstaat weerstand in die onderdelen, waardoor ze warmer worden. Uiteindelijk kan brand ontstaan. Maar ook andere problemen met de elektrische installatie kunnen tot brand leiden. Bijvoorbeeld loszittende contacten, loshangende stopcontacten, lampen, kabels, enzovoort. Om dit regelmatig te controleren, is een periodieke keuring verplicht.

NKID kan u precies vertellen wat de verplichtingen voor uw bedrijf zijn en welke installaties er gekeurd moeten worden. Aan elke installatie worden eisen gesteld. Hoe vaak de installatie moet worden gekeurd is afhankelijk van verschillende factoren.

Inhoud SCIOS Scope 10 inspectie

SCIOS Scope 10 kijkt naar de afwijkingen bij elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen die het risico op brand kunnen verhogen.

De SCIOS Scope 10 inspecteur beoordeelt het elektrisch materieel, bestaande uit elektrische installaties en elektrische apparaten. Daarnaast kijkt hij naar het gebruik en de omgeving van het elektrische materieel. Bij de SCIOS Scope 10 inspectie worden de verdelers visueel gecontroleerd, isolatieweerstanden gemeten, aardlekschakelaars worden getest, thermografie voor detectie van hotspots. De achterliggende installatie wordt visueel gecontroleerd en gemeten waarbij de nadruk ligt op brandrisico.

De bowtie methode is een belangrijk onderdeel van de keuring. Naast de vaste installatie worden ook de aangesloten apparatuur ‘losse installaties’, zoals bijvoorbeeld de verlengsnoeren gecontroleerd. De frequentie van de SCIOS Scope 10 inspectie varieert tussen 3 en 5 jaar.

De frequentie en de werkwijze zijn vastgelegd in de nieuwe NTA 8220, die op 18 december 2017 is gepubliceerd.

De afwijkingen (gebreken) worden ingedeeld in:

 • Categorie I afwijking: de kans op brand op korte termijn is zeer aannemelijk (direct herstellen).
 • Categorie II afwijking: overige constateringen die kans op brand kunnen veroorzaken (binnen drie maanden na inspectie herstellen).

Welke inspectie dien ik/mijn klant nu te (laten) verzorgen?

Als in uw verzekeringsvoorwaarden een NEN 3140 inspectie staat, dan kunt u hiermee volstaan. Wordt een SCIOS Scope 8 en/of Scope 10 inspectie geëist dan zijn er 2 mogelijkheden. Of u voert een Scope 8 en/of 10 inspectie uit, of u verzoekt de verzekeraar de verzwarende voorwaarde te schappen op grond van deze zwaardere eisen of u ontbindt de verzekering en kiest een verzekeraar welke gewoon een NEN 3140 inspectie van de installatie eist. De kosten van een Scope 8 / Scope 10 inspectie zijn aanmerkelijk hoger dan een NEN 3140 inspectie. Dit geeft u het recht de verzekering op te zeggen vanwege eenzijdig opgelegde verzwarende voorwaarden.

Binnen SCIOS Scope 10 wordt alleen op de netspanning aangesloten apparatuur geïnspecteerd om het brandrisico te bepalen. Let op dat deze steekproef onvoldoende is om te voldoen aan de arbowettelijke verplichting. Alle risicovolle arbeidsmiddelen dienen te worden gekeurd. De steekproef volgens SCIOS Scope 10 is onvoldoende.

Eisen vanuit de arbowetgeving

Vanuit de arbeidsomstandighedenwet (in specifiek het arbeidsomstandighedenbesluit) wordt geëist dat elektrische installaties (aanrakings)veilig zijn. Hierbij hoort een periodieke inspectie. De NEN 3140 is hierbij de “richtlijn”. Deze norm staat niet met naam in de wet genoemd maar is wel algemeen geaccepteerd als stand der techniek. In de NEN 3140 staan voor een inspectie van de elektrische installatie een aantal visuele controles en een aantal metingen voorgeschreven. Om te bepalen hoe vaak er geïnspecteerd moet worden is er een handig hulpmiddel in de NEN 3140 opgenomen, klik HIER voor het bepalen van de inspectie frequentie.

Het is van belang te realiseren dat de periodieke inspectie van de elektrische installatie alleen geldt voor installaties welke in gebruik zijn bij “werkgevers”, m.a.w. de arbowet is van toepassing. Huiseigenaren zijn dus niet inspectieplichtig. Overigens dient een elektrotechnisch installatiebedrijf bij de aanleg of bij ingrijpende verbouwingen wel een opleveringsinspectie volgens de installatienorm NEN 1010 uit te voeren.

Hetzelfde geldt voor elektrische arbeidsmiddelen. Deze dienen eveneens periodiek (in de praktijk meestal jaarlijks) gekeurd te worden. Ook hiervoor zijn in de NEN 3140 visuele controlepunten en een aantal metingen opgenomen.